วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

จัดทำโดย
1. เด็กหญิง บงกช ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์นอก
3. เด็กหญิงกาญจนา โพธิ์รัตน์
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คุณครูที่ปรึกษา
นายธนดล โสธิฤทธิ์
ปีการศึกษา 2551

โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

ที่มาและความสำคัญ

ด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและทางด้านคุณธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อก่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข คณะผู้จัดทำจึงได้เรียนปรึกษากับคุณครูผู้สอนจัดทำโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งในการจัดทำโครงงานชิ้นนี้จัดในรูปแบบของโครงงานการประดิษฐ์ กล่าวคือเป็นการดำเนินงานตามกิจกรรมของใบงานเรื่อง การทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร ทั้งนี้เพื่อนำผลผลิตที่ได้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
2. เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจาน
3. เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาล้างจาน และสามารถทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เองได้
4. เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบงานเรื่อง การทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร
วัสดุอุปกรณ์

1. เปลือกสับปะรด 3 กก.
2. เอ็น 70 ( N 70 ) 1 กก.
3. มะนาว (หรือใช้มะกรูดแทนก็ได้) 15 ลูก
4. เกลือแกง 4 ขีด
5. น้ำเปล่า 15 ลิตร

ขั้นตอนและวิธีทำ
1. นำเปลือกสับปะรดและมะนาวไปต้มกับน้ำยกลงปล่อยให้เย็น(ส่วนผสมทุกอย่างจะต้องต้มให้สุก)
2. กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วพักไว้ให้เย็น
3. กวน เอ็น 70 ( N 70 ) และเกลือแกงจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน
4. เติมน้ำสับปะรดและมะนาว(ที่พักไว้ให้เย็นแล้ว) เติมทีละนิด แล้วกวนไปเรื่อยๆ (เวลากวนให้กวนไปทางเดียวกันตลอดเพื่อไม่ให้เกิดฟองมาก) เมื่อน้ำยาผสมกันดีแล้ว พักไว้ 5 – 8 ชั่วโมง
5. กรอกน้ำยาใส่ขวดหรือภาชนะที่สะอาดและแห้ง นำไปใช้งานได้

คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1. ความประหยัด คนเราทุกคนไม่ว่าจะจนหรือรวยก็ตามหากไม่รู้จักการประหยัด อดออมใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้ว มักจะเกิดปัญหาติดตามมาอย่างล้นเหลือ ทั้งในด้านทรัพย์สินเงินทอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อความอยู่รอด เราต้องปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ ให้ตระหนักถึงความประหยัด รู้จักอดออม วางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังนั้นโครงงานนี้จึงเป็นโครงงานที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อหาน้ำยาล้างจานที่มีราคาแพง กลับจึงต้องหาวิธีการทำขึ้นมาใช้เอง
2. ขยันหมั่นเพียร เราจะต้องมุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพจะต้องมีจิตสำนึกในการแวงหาความรู้ มีความขยัน และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
3. มีความสุจริต และความกตัญญู ควรปฏิบัติตนให้ประจักษ์ในเรื่องของความ
กตัญญูต่บิดามารดา ครู อาจารย์ ผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดิน และต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส่วนรวม ทรงเตือนให้ยึดสิ่งนี้ไว้เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็น มีความสำคัญ และมีคุณค่ายิ่ง
4. พึ่งตนเอง การพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจพอเพียง คือ การวางเส้นทางชีวิตของ
ตนเองให้เรียบง่ายธรรมดา และเดินสายกลาง เป็นทฤษฎีสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
5. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน คนเราทุกควรรู้จักการให้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีใครเลยที่จะได้ทุกสิ่งอย่างมา โดยไม่เคยให้คนอื่นมาก่อน ดังคำสุภาษิตที่ว่า “ ยิ่งให้ไป ยิ่งได้คืนมา “

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในทุกด้าน สมควรที่จะดำเนินรอยตามพระยุคลบาท หากประชาชนทุกสาขาอาชีพ และคนไทยทุกคนได้ทบทวน ยึดถือ และน้อมนำไปปฏิบัติดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติแล้ว จะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยดี สังคมจะสงบสุข และประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมของน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
2. สามารถหาพืชสมุนไพรที่มีในชุมชนมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจาน
3. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำน้ำยาล้างจานและสามารถทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง
4. มีความตระหนักในคุณธรรมด้านความประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ สุจริต การพึ่งพาตนเอง และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต

ผลการอภิปรายและสรุปโครงงาน

1. โครงงานการทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพรนี้ เป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการทั้ง
ยังเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องตาม พระยุคลบาทอีกด้วย
2.การทำน้ำยาล้างจานขึ้นใช้เองถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมด้านความ ขยัน ความอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของความอยู่รอดในสภาวะเหตุการณ์ที่สังคมมีแต่ปัญหา ความวุ่นวายนานัปการ
3. พืชสมุนไพรที่เราสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของน้ำยาล้างจานนั้นจะต้องมีรสเปรี้ยวเช่น มะนาว มะกรูด สับปะรด เป็นต้น

ที่มา
http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=3338&bcat_id=16